Privacybeleid

PRIVACYBELEID VOOR DE VERZAMELING EN BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS DOOR TWIGGY SHOP

Wij beschouwen het waarborgen van het recht op bescherming van persoonsgegevens als een fundamentele verplichting van Twiggy Shop. Daarom zullen we alle noodzakelijke middelen en inspanningen gebruiken en toepassen om uw gegevens te verwerken in volledige overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 ("Algemene Verordening Gegevensbescherming" of "AVG") en alle andere toepasselijke wetgeving.

Aangezien transparantie een van de fundamentele principes van dit wettelijke kader is, hebben we dit document opgesteld om u te informeren over de manier waarop we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, verzenden en beschermen wanneer u met ons communiceert over producten en diensten, onder meer via onze website.

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid periodiek bij te werken en te wijzigen om eventuele wijzigingen in de manier waarop we uw persoonlijke gegevens verwerken of wijzigingen in uw wettelijke vereisten weer te geven. In geval van dergelijke wijzigingen zullen wij de bijgewerkte versie van het Privacybeleid op onze website publiceren, daarom verzoeken wij u vriendelijk om periodiek de inhoud ervan te controleren.

Wie zijn we en hoe kunt u contact met ons opnemen? Twiggy Shop is de handelsnaam van Twiggy Shop Ltd. met hoofdkantoor op: 15 St. Naum Street, Ruse, ingeschreven in het handelsregister met UIC BG203138688 (hierna Twiggy Shop of wij genoemd). Voor doeleinden van de wetgeving inzake gegevensbescherming zijn wij de gegevensbeheerder bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Omdat uw mening altijd belangrijk voor ons is en wij altijd klaar staan ​​om u aanvullende informatie te geven die u mogelijk nodig heeft met betrekking tot de verwerking van uw gegevens, raden wij u aan contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming via e-mail op of per gewone post of koerier naar het adres: 15 St. Naum Street, Ruse, met de tekst "Let op: Data Protection Officer van Twiggy Shop."

Welke categorieën persoonsgegevens verwerken wij? Over het algemeen verzamelen wij uw persoonsgegevens rechtstreeks van u, zodat u kunt beslissen welk type informatie u ons verstrekt. De informatie die wij van u ontvangen omvat bijvoorbeeld:

 • Wanneer u een profiel aanmaakt op Twiggy Shop, stuurt u ons uw e-mailadres, voornaam, achternaam, enz.
 • U kunt aanvullende informatie toevoegen aan uw persoonlijke pagina (Mijn account) op het Twiggy Shop-platform, zoals een foto, geslacht, bijnaam, mobiel telefoonnummer, telefoonnummer thuis, geboortedatum, opleiding, afleveradres, extra e-mailadres adres, data op bankkaarten, etc.
 • Bij het plaatsen van een bestelling verstrekt u ons informatie zoals het gewenste product, uw naam, afleveradres, factuurgegevens, betaalmethode, telefoonnummer, datums op bankkaarten, etc.

Daarnaast kunnen we bepaalde informatie over uw surfgedrag op onze website of via de mobiele applicatie verzamelen en vervolgens verwerken om uw online-ervaring te personaliseren en suggesties te doen die zijn afgestemd op uw profiel. We raden u aan hier meer over te weten te komen door het onderstaande verwerkingsgedeelte te lezen.

Op onze website en in de mobiele applicatie kunnen we informatie opslaan en verzamelen via cookies en soortgelijke technologieën in overeenstemming met het Cookiebeleid.

Wij verzamelen of verwerken geen gevoelige gegevens die zijn opgenomen in speciale categorieën persoonsgegevens in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Verder willen wij geen gegevens verzamelen of verwerken van minderjarigen jonger dan 16 jaar.

Doeleinden en rechtsgrondslag voor verwerking

Wij zullen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 1. Het verlenen van diensten door Twiggy Shop voor uw voordeel:

  • Een profiel aanmaken en beheren op het Twiggy Shop-platform.
  • Het verwerken van bestellingen, inclusief acceptatie, validatie, verzending en facturering.
  • Oplossen van problemen met betrekking tot annuleringen van bestellingen of andere problemen met bestellingen, gekochte goederen of diensten.
  • Retourzendingen van producten afhandelen conform wettelijke bepalingen.
  • Het terugbetalen van de waarde van producten volgens wettelijke bepalingen.
  • Het bieden van assistentie, inclusief het reageren op uw vragen over uw bestellingen of de producten en diensten van Twiggy Shop, of op marktplaatsverkopers op het online platform van Twiggy Shop.

  De verwerking van uw gegevens voor deze doeleinden is doorgaans noodzakelijk voor het sluiten en uitvoeren van een contract tussen Twiggy Shop en u. Bovendien is verwerking in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, inclusief belasting- en boekhoudwetten, vereist voor deze doeleinden.

 2. Onze services verbeteren:

  • Het verzamelen van informatie over uw kopersgedrag om uw online winkelervaring te verbeteren.
  • Om u aan te moedigen tevredenheidsonderzoeken in te vullen na het voltooien van een aankoop.
  • Het rechtstreeks of met de hulp van partners uitvoeren van marktonderzoek en studies.

  Deze activiteiten zijn gebaseerd op onze legitieme belangen bij het zakendoen, waarbij we er altijd voor zorgen dat uw fundamentele rechten en vrijheden niet nadelig worden beïnvloed.

 3. Marketing:

  • Je op de hoogte houden van de beste aanbiedingen voor producten/diensten waarin je geïnteresseerd bent.
  • Het verzenden van verschillende soorten berichten via elektronische communicatiekanalen (e-mail/sms/mobiele push/webpush, enz.) met algemene en thematische informatie, informatie over soortgelijke producten of producten die uw aankopen aanvullen, informatie over aanbiedingen en promoties, informatie over producten die zijn toegevoegd aan de secties "Mijn profiel/Winkelwagen", of als u interesse heeft getoond om deze te kopen, en andere zaken communicatiemiddelen zoals marktonderzoek en opiniepeilingen onder consumenten.

  In de meeste gevallen hebben we uw voorafgaande toestemming nodig om u marketingberichten te sturen. U kunt uw beslissing te allen tijde wijzigen en uw toestemming intrekken door de instellingen in uw klantprofiel aan te passen onder het onderdeel ‘Mijn Persoonsgegevens’, via de link ‘Afmelden’ in de berichten die u van ons ontvangt, of door contact op te nemen met Twiggy Shop via het contactformulier details hierboven verstrekt.

  In bepaalde situaties kunnen we onze marketingactiviteiten baseren op ons legitieme belang bij het promoten en ontwikkelen van ons bedrijf. Hoe dan ook, u kunt op elk moment met behulp van de hierboven beschreven middelen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden beëindigen, en wij zullen op uw verzoek reageren.

 4. Bescherming van onze legitieme belangen:

  • Het gebruiken of openbaar maken van informatie om onze rechten en zaken te beschermen.
  • Het implementeren van maatregelen om de website- en platformgebruikers te beschermen tegen cyberaanvallen.
  • Het implementeren van maatregelen om fraudepogingen te voorkomen en op te sporen, inclusief het delen van informatie met bevoegde overheidsinstanties.
  • Het beheren van diverse andere risico's.

  De belangrijkste reden voor dit soort verwerking zijn onze legitieme belangen met betrekking tot de bescherming van onze zakelijke activiteiten, waarbij we ervoor zorgen dat alle maatregelen die we nemen een evenwicht bewaren tussen onze belangen en uw fundamentele rechten en vrijheden. Bovendien is de verwerking door ons in sommige gevallen gebaseerd op wettelijke bepalingen, zoals de verplichting om goederen en waarden te beschermen die zijn vastgelegd in de toepasselijke wetgeving.

Duur van bewaring van persoonsgegevens:

Als algemene regel bewaren wij uw persoonlijke gegevens zolang u een account bij Twiggy Shop heeft. U kunt ons altijd verzoeken om specifieke informatie te verwijderen of uw account te sluiten, en wij zullen op dergelijke verzoeken reageren door bepaalde informatie te bewaren, zelfs nadat de account is gesloten, wanneer toepasselijke wetgeving of legitieme belangen dit vereisen.

Aan wie maken wij uw persoonlijke gegevens bekend?

Afhankelijk van het geval kunnen we sommige van uw persoonlijke gegevens doorgeven aan of toegang verlenen tot de volgende categorieën ontvangers:

 • Bedrijven binnen de bedrijvengroep waartoe Twiggy Shop behoort.
 • Koeriersdiensten.
 • Betaal-/bankdienstverleners.
 • Aanbieders van marketing-/telemarketingdiensten.
 • Dienstverleners gerelateerd aan marktonderzoek.
 • IT-dienstverleners.
 • Andere bedrijven waarmee we gezamenlijke programma's kunnen ontwikkelen voor het verkopen van onze goederen en diensten op de markt.

Indien dit wettelijk vereist is of noodzakelijk is om onze legitieme belangen te beschermen, kunnen we bepaalde persoonlijke gegevens aan overheidsinstanties bekendmaken. Wij zorgen ervoor dat de toegang tot uw gegevens door particuliere derde partijen plaatsvindt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen op het gebied van gegevensbescherming en informatieprivacy, op basis van met hen gesloten contracten.

Landen waarnaar wij uw persoonlijke gegevens verzenden:

Momenteel bewaren en verwerken wij uw persoonlijke gegevens in Bulgarije. Het is echter mogelijk dat sommige van uw persoonsgegevens worden overgedragen aan entiteiten binnen of buiten de Europese Unie, inclusief landen waarvoor de Europese Commissie geen passend niveau van bescherming van persoonsgegevens heeft erkend.

We zullen altijd stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat elke internationale overdracht van persoonlijke gegevens zorgvuldig wordt beheerd om uw rechten en belangen te beschermen. Gegevensoverdrachten naar dienstverleners en andere derde partijen zullen altijd worden beschermd door contractuele verplichtingen en, waar van toepassing, andere waarborgen, zoals standaardcontractbepalingen uitgegeven door de Europese Commissie of certificeringsregelingen, zoals het Privacy Shield voor gegevensoverdrachten van de EU naar de Verenigde Staten.

U kunt op elk gewenst moment contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens om erachter te komen naar welke landen wij uw gegevens doorgeven en welke beschermende maatregelen wij toepassen in verband met deze gegevensoverdrachten.

Hoe beschermen we de veiligheid van uw persoonlijke gegevens?

Wij doen er alles aan om de veiligheid van persoonlijke gegevens te waarborgen door passende technische en organisatorische maatregelen toe te passen in overeenstemming met de industrienormen. We slaan uw gegevens op beveiligde servers op, gebruiken de nieuwste encryptie-algoritmen en zorgen voor back-upopslag.

We gebruiken de PayMill-betalingsverwerkingsservice om betalingen af ​​te handelen. Alle betalingsinformatie wordt gecodeerd met behulp van SSL-technologie.

Ondanks de maatregelen die wij nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, zijn wij ons ervan bewust dat het verzenden van informatie via internet of andere openbare netwerken niet geheel veilig is, met het risico dat gegevens door onbevoegde derden kunnen worden bekeken en gebruikt. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor deze kwetsbaarheden in systemen waarover wij geen controle hebben.

Uw rechten:

De Algemene Verordening Gegevensbescherming erkent verschillende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. U kunt verzoeken om inzage in uw gegevens, correctie van fouten in onze bestanden en/of bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit of de rechtbank. Afhankelijk van het geval heeft u mogelijk ook het recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens, het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Meer informatie over elk van deze rechten kunt u verkrijgen door de onderstaande tabel te bekijken. Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens. Houd rekening met het volgende als u deze rechten wilt uitoefenen:

Identiteit: We nemen de privacy van alle records die persoonlijke gegevens bevatten serieus. Stuur ons daarom uw verzoeken met betrekking tot deze gegevens via het e-mailadres dat is opgegeven in uw Twiggy Shop-account. Anders behouden wij ons het recht voor om uw identiteit te verifiëren door aanvullende informatie ter bevestiging te vragen.

Vergoedingen: We brengen geen kosten in rekening voor het uitoefenen van rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, behalve wanneer uw verzoek om toegang tot informatie ongegrond, repetitief of buitensporig is. In dat geval zullen we een redelijke vergoeding in rekening brengen. hoeveelheid. Wij zullen u informeren over eventuele toepasselijke kosten voordat wij uw verzoek in overweging nemen.

Reactietijd: We streven ernaar om binnen één maand op alle geldige verzoeken te reageren, tenzij het verzoek bijzonder complex is of als u meerdere verzoeken heeft ingediend. In dat geval zullen we binnen maximaal twee maanden reageren . Als we meer dan een maand nodig hebben, laten we het u weten. Het kan zijn dat wij u vragen om ons precies te vertellen wat u wilt ontvangen of wat u bezighoudt. Hierdoor kunnen we sneller handelen en de responstijd op uw verzoek verkorten.

Rechten van derden: We zijn niet verplicht om op een verzoek te reageren als dit een negatief effect heeft op de rechten en vrijheden van andere betrokkenen.

Klachten: U heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij de lokale toezichthoudende autoriteit over de verwerking van uw persoonsgegevens. In Bulgarije zijn de contactgegevens van de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming als volgt:

Nationale toezichthoudende autoriteit voor de verwerking van persoonsgegevens Adres: Sofia 1592, Prof. Tsvetan Lazarov Boulevard. Nee. 2 Correspondentieadres: Sofia 1592, Prof. Tsvetan Lazarov Boulevard. Nee. 2 Telefoon: 02 915 3 518 E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Website: www.cpdp.bg

Onverminderd uw recht om op elk moment contact op te nemen met de toezichthoudende autoriteit, verzoeken wij u eerst contact met ons op te nemen. We beloven dat we alles in het werk zullen stellen om uw problemen in der minne op te lossen

Geautomatiseerde besluitvorming:

U kunt verzoeken om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, maar alleen als dat besluit:

 • heeft juridische gevolgen voor u; of
 • heeft ook in aanzienlijke mate invloed op u.

Dit recht geldt niet als het besluit genomen na geautomatiseerde besluitvorming:

 • is noodzakelijk voor ons om een ​​contract met u aan te gaan of uit te voeren;
 • door de wet is toegestaan ​​en er adequate waarborgen zijn voor uw rechten en vrijheden; of
 • is gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming.

Recht van bezwaar:

U kunt te allen tijde, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van onze legitieme belangen als u van mening bent dat uw fundamentele rechten en vrijheden zwaarder wegen dan die belangen.

Bovendien kunt u te allen tijde zonder opgave van redenen bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden (inclusief profilering), in welk geval de verwerking zo spoedig mogelijk zal worden beëindigd.

Beperking van gegevensverwerking:

U kunt ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, maar alleen als:

 • hun nauwkeurigheid wordt betwist (zie de sectie over gegevenscorrectie) om ons in staat te stellen hun nauwkeurigheid te verifiëren; of
 • de verwerking is onrechtmatig, maar u wilt niet dat de gegevens worden verwijderd; of
 • ze zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, maar we moeten nog steeds een juridische claim instellen, uitoefenen of verdedigen; of
 • u heeft al gebruik gemaakt van het recht om bezwaar te maken en er wordt onderzocht of onze legitieme gronden nog steeds prevaleren.

Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens blijven gebruiken als gevolg van een verzoek om beperking:

 • als we uw toestemming hebben; of
 • om een ​​juridische claim vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of
 • ter bescherming van de rechten van Twiggy Shop of een andere natuurlijke of rechtspersoon.

Gegevensverwijdering:

U kunt verzoeken om verwijdering van persoonlijke gegevens via de onderstaande link:

 • Persoonlijke gegevens bewerken

Correctie: U kunt de correctie van persoonsgegevens aanvragen via de onderstaande link:

 • Persoonlijke gegevens bewerken

Toegang: U kunt uw persoonlijke gegevens bekijken via de onderstaande link:

 • Mijn persoonlijke gegevens

We herinneren u eraan dat u op elk moment contact kunt opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Twiggy Shop door uw verzoek naar het volgende te sturen:

U kunt ook een van de onderstaande formulieren gebruiken om de gevraagde informatie te verkrijgen:

 • Mijn persoonlijke gegevens
 • Verzoek om persoonlijke gegevens
 • Persoonlijke gegevens bewerken